Budapeszt: Spotkanie Federacji Katolickich Rodzin Europy

by FUNDACJA JZN
Doroczne spotkanie przedstawicieli FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe) miało miejsce w dniach 4-6 maja, w Vác pod Budapesztem. Vac jest pięknym małym miasteczkiem nad Dunajem, będącym jednym z najstarszych biskupstw na Węgrzech. Byli obecni przedstawiciele stowarzyszeń rodzinnych z Czech, Słowacji, Litwy, Węgier, Rumunii, Polski, Ukrainy, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch, Malty, San Marino, Holandii.

Gospodarzem wydarzenia była diecezja Vác, z jej biskupem Zsaltem Martonem, przewodniczącym Komisji ds. Rodziny Konferencji Biskupów Katolickich Węgier, a współorganizatorami Biuro ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Węgier oraz węgierskie stowarzyszenia rodzinne: Centrum Godności Człowieka i Ruch Siedemdziesięciu Dwóch Uczniów.

Spotkanie poprzedzone było konferencją „Rodziny są skarbem Europy”. Z referatami wystąpili biskupi: przewodniczący Konferencji Episkopatu, Kardynał Péter Erdő – arcybiskup metropolii Esztergom-Budapeszt i prymas Węgier; dr András Veres – biskup Győr oraz bp Zsalt Marton – gospodarz konferencji.

Z racji 20 rocznicy swego małżeństwa węgierska minister rodziny Katalina Novak była nieobecna. Przesłała jednak bardzo poruszające wystąpienie, mówiące między innymi o wadze współpracy państwa i stowarzyszeń rodzinnych w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju rodziny. Ilustracją jej wystąpienia były dane przygotowane przez dr. Balázsa Molnára, wiceprezesa ds. Strategii i Koordynacji Instytut Demografii i Rodziny im. Marii Kopp. Ukazał on korzystne zmiany w zakresie zawierania małżeństw na Węgrzech, zmniejszenia liczby rozwodów, zmniejszenia aborcji i zatrudnienia kobiet. Konferencji towarzyszyły występy muzyczne młodych.

Ostatnie lata przynoszą rozszerzanie federacji FAFCE tak o nowe kraje, jak i kolejne stowarzyszenia z krajów już od lat związanych współpracą. Na bieżącym spotkaniu pełne członkostwo uzyskało Centrum Godności Człowieka (Węgry), Natomiast Unia Centrów i Rad Rodzin (Słowacja) oraz Sympozjum OpGROEI (Holandia) zostały przyjęte jako nowi obserwatorzy, kandydujący do członkostwa. A Gezinplatform (Holandia) została przyjęta jako organizacja stowarzyszona Federacji. Również węgierska platforma ruchów rodzinnych pod nazwą „Ruch 72 uczniów“ zgłosiła chęć włączenia się w prace FAFCE. Poinformowano, że FAFCE ma stałe kontakty z Ukrainą.

Federacja obecnie zrzesza 18 stowarzyszeń z 14 krajów plus 5 stowarzyszeń współpracujących do których między innymi zalicza się Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus’’ jako stowarzyszenie mocno zaangażowane w kształtowanie polityki rodzinnej w Polsce.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich powstała na fali przemian politycznych lat 90-tych. Uznana jest przez Radę Europy jako Organizacja Pozarządowa i przyznany ma status uczestnika. Z tego tytułu pozostaje w kontakcie z instytucjami Unii Europejskiej. Jest organem porozumienia i wymiany doświadczeń na szczeblu europejskim, we wszystkich kwestiach dotyczących polityki rodzinnej i duszpasterstwa rodzin. Razem ze stowarzyszeniami sprzymierzonymi, jest znaczącym przedstawicielem katolików w dialogu dotyczącym kwestii związanych z rodziną i z życiem rodzin. Zapewnia przedstawicielstwo polityczne w strukturach europejskich, rodzin uwzględniając katolicki punkt widzenia, to znaczy odwołujące się do społecznego i rodzinnego nauczania Kościoła, jak również do doświadczeń chrześcijan w Kościele i w społeczeństwie. Jest jedyną organizacją reprezentującą rodziny katolickie w tych gremiach.

Ukazywanie wartości rodziny, monitorowanie wszelkich zagadnień dotyczących rodzin podejmowanych przez instytucje europejskie to ogrom, z którym mierzą się pracownicy sekretariatu FAFCE w Brukseli i wolontariusze.

Ostatnie lata to czas ogromnego wysiłku Federacji aby zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania rodzin i ich potrzeb wobec kryzysu wywołanego przez pandemię.

FAFCE wzywa instytucje europejskie i rządy krajowe do rozważenia kryzysu demograficznego w UE z taką samą uwagą, jaką poświęca się transformacji cyfrowej i ekologicznej. Wzywa również decydentów do uznania rodziny za główną siłę napędową odnowy gospodarczej we wszystkich jej aspektach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. „Polityka publiczna będzie zrównoważona tylko wtedy, gdy rodziny będą uznawane i cenione jako zasób o pierwszorzędnym znaczeniu, co przekłada się na szczególną uwagę poświęconą wolności rodzin w realizowaniu, w jak najlepszych warunkach i bez przeszkód, ich radosnej odpowiedzialności za zapewnienie integralnego rozwoju ich dzieci i całej społeczności, w pozytywnym dialogu międzypokoleniowym” – stwierdza

FAFCE wezwała do troski o rodziców, jeśli chodzi o wpływ pandemii na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zarówno w odniesieniu do telepracy, jak i dyskryminacji związanej z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. FAFCE pracuje również nad tym, aby instytucje europejskie uznały podstawową rolę rodzin w edukacji ich dzieci, z zadowoleniem przyjmując pojawienie się tego stwierdzenia w dokumentach Parlamentu Europejskiego. Podejmuje wiele działań nakierowanych na ochronę dzieci przed pornografią w przestrzeni medialnej.

Pracownicy sekretariatu FAFCE w Brukseli, Włoch Nicola Speranza i Francuzka Benedicte Colin spotykają się z politykami, uczestniczą w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, opracowują stanowiska Federacji w szeregu konsultacjach ogłaszanych przez instytucje europejskie. Nicola Speranza i Vincenzo Bassi – prezydent FAFCE byli dwukrotnie panelistami na Forum Ekonomicznym w Krynicy, a potem w Karpaczu.

Ostatnie lata to też wzmocnienie współpracy z agendami kościelnymi. FAFCE współpracując od lat z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli (COMECE) – tam mieści się siedziba sekretariatu FAFCE. Federacja podjęła również ściślejszą współpracę z Radą Konferencji Episkopatów Europy z siedzibą w St. Galen. FAFCE zaangażowała się również w oba projekty pastoralne Laudato si i Amoris Laetitia, a ostatnio w kwestie synodalności.

Rok 2022 został ogłoszony rokiem młodzieży z hasłem „Razem dla silniejszej Europy“. Jest to zwrócenie uwagi przede wszystkim na kwestie zatrudnienia młodzieży. Nadal wszystkie badania dotyczące wartości wskazują na rodzinę jako najważniejszą wartość wymienianą przed karierą, dobrobytem, zdrowiem, przyjaciółmi.

Polskie kontakty z Europejską Federacją Stowarzyszeń Rodzin Katolickich mają już swoją historię. Zaczęło się od kontaktu w Lyonie w 2004 w czasie Semaines Sociales – corocznych spotkań katolików francuskich, rozmową z niezwykle energiczną przedstawicielką Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Francoise Meauze. Do tej pory jest ona osobą odpowiedzialną za kontakty FAFCE z UNESCO.

Przedstawiciele Federacji byli na pierwszych konferencjach organizowanych w Sejmie przez stowarzyszenia rodzinne, przede wszystkim przez założony w 2007 r Związek Dużych Rodzin 3 plus: „Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski” 2006r. „Polska dla rodziny, rodzina dla Polski 2010″. Uczestniczyli również w panelach VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego – „Rodzina nadzieją Europy”.

Od 2011 r. członkami FAFCE jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Przymierze Rodzin.

10 czerwca jest planowana audiencja u Papieża Franciszka w ramach już 25-lecia Federacji. Przed pięciu laty Franciszek mówił do przedstawicieli FAFCE: „Wasza działalność powinna być przypomnieniem dla wszystkich, że nie ma lepszego sojusznika dla integralnego postępu społeczeństwa niż sprzyjanie obecności rodzin w tkance społecznej. Nadal bowiem jest prawdą, że rodzina stanowi podstawę społeczeństwa i pozostaje najbardziej odpowiednią strukturą dla zagwarantowania ludziom integralnego dobra, niezbędnego dla ich stałego rozwoju. Chciałem podkreślić, że jedność wszystkich członków rodziny i jej zaangażowanie w solidarność z całym społeczeństwem są sprzymierzeńcami wspólnego dobra i pokoju, także w Europie“.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook