O nas

/O nas
O nas 2023-03-22T15:18:16+01:00

pro-life-europa_170x30_do-druku

Fundacja „Jeden z nas” jest od 10 kwietnia 2014 r. członkiem założycielem Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us” z siedzibą w Brukseli (www.oneofus.eu). Jest również częścią Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (federacjazycia.pl) z miejscem w Zarządzie Federacji. 2 sierpnia 2013 r. spotkaliśmy się w gronie fundatorów (Jakub Bałtroszewicz, Michał Baran, Andrzej Sobczyk, Michał Kondrat, Maciej Gładysz) u notariusza, by naszym planom i marzeniom nadać oficjalny bieg.

Fundacja skupia swoje działania zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Jest pierwszą polską organizacją pro-life działającą przy Parlamencie Europejskim. Posiada status oficjalnego lobbysty, co pozwala jej na realny głos w strukturach unijnych.

Mimo sporej odległości od Parlamentu UE, nie poddajemy się i rośniemy w siłę. Dowodem na to jest wybór naszego prezesa Jakuba Bałtroszewicza na Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji One of us − najpotężniejszej organizacji pro-life w Europie. Z jednej strony jest to ogromne wyróżnienie, z drugiej zaś spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za ludzkie życie bezbronnych Europejczyków. 

Główne działania Fundacji „Jeden z nas” to:

 • Praca i wsparcie merytoryczne polityków i wspieranie ich w wysiłkach walki o cywilizację życia.
 • Zbieramy głos i bierzemy udział w ważnych debatach i wydarzeniach dotyczących ochrony życia.
 • Prowadzimy pierwszy w Polsce bioetyczny portal internetowy jedenznas.pl, który codziennie informuje o wydarzeniach ze świata bioetyki i pro-life.
 • We współpracy z Instytutem Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II otworzyliśmy i prowadzimy pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną, a każdego miesiąca publikujemy Newsletter Bioetyczny.
 • Razem z Instytutem Bioetyki wydaliśmy, promujemy i staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób z „Przewodnikiem: bioetyka dla młodych”.
 • Jesteśmy zaangażowani w zbiórce poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci walczącej o dobro każdej europejskiej rodziny.
 • Opowiedzieliśmy o pięknie życia organizując w Parlamencie wystawę PRO-LIFE, pt. „Krótka historia dlaczego jest dobre” – składającą się z fotografii z przypisanymi do nich sentencjami (zobacz galerię). Wystawa od tego czasu nieustannie krąży po Polsce.
 • Stworzyliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie krótki spot filmowy promujący wartości pro-life i macierzyństwo (zobacz film).

Co już się udało zrobić?

 • Zebraliśmy w Polsce blisko 300 000 podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z nas oraz doprowadziliśmy 10 kwietnia 2014 r. do wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim – eurodeputowani niezależnie od upodobań politycznych wysłuchali naszych postulatów i propozycji zmian w prawie europejskim.
 • Zorganizowaliśmy w Krakowie I Międzynarodowy Kongres Organizacji Pro-Life. W dniach 14-17 listopada 2013 do stolicy Małopolski zjechali wszyscy najważniejsi przedstawiciele ruchów pro-life z całej Europy.
 • Współpracowaliśmy przy organizacji i współtworzyliśmy wiele sympozjów i kongresów, m.in. „Polska. Europa. O miejsce dla klauzuli sumienia” oraz „Kongres w Obronie Prześladowanych Chrześcijan”.
 • Przyczyniliśmy się do produkcji i promocji filmu Grzegorza Brauna Nie o Mary Wagner, który opowiada o losach kanadyjskiej działaczki pro-life.
 • Zaangażowaliśmy się w promocję międzynarodowej petycji przeciwko dyskryminacji osób z zespołem Downa Stop Discriminating Down.

Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie (31-069, ul. Bernardyńska 3/55a) – jest osobą prawną prawa polskiego, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w rejestrze stowarzyszeń w dniu 7 października 2013 r. oraz w rejestrze przedsiębiorców w dniu 10 czerwca 2016 r., pod numerem KRS 0000480026.

Fundacja posługuje się numerem NIP: 6762468609 oraz REGON: 122957373 i jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Fundacja działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz innych przepisów prawa,
 • Akt Ustanowienia Fundacji z dnia 2 sierpnia 2013 r. sporządzony przez notariusza Konrada Wygonę w Krakowie (objęty aktem notarialnym za rep. A nr 6412/2013),
 • Statut Fundacji uchwalony przez Kolegium Fundatorów w dniu 2 sierpnia 2013 r. (tekst jednolity w ostatnim brzmieniu przyjęty 5 kwietnia 2016 r.).

Zgodnie ze Statutem, celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności publicznej w zakresie:

 1. Podejmowanie i wspomaganie działań mających na celu ochronę każdego życia ludzkiego i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci,
 1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności i empatii w relacjach społecznych, a także w odniesieniu do życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci,
 1. Działalność edukacyjna, medialna i naukowa w zakresie prawnych, medycznych, psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych, filozoficznych i teologicznych aspektów życia ludzkiego,
 1. Propagowanie cnót i wartości chrześcijańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi,
 1. Pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym, przeciwdziałanie patologiom, w tym problemom alkoholowym oraz działania na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz solidarności, pomiędzy różnymi grupami społecznymi, również poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz integrowanie środowisk lokalnych,
 1. Edukacja w zakresie pozyskiwania funduszy w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i naukowych oraz w zakresie dobroczynności,
 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
 1. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób w wieku emerytalnym,
 1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 1. Działalność na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Zgonie ze Statutem, do realizacji swych celów Fundacja dąży przez:

 1. Wykorzystywanie prasy, radia, telewizji i Internetu,
 1. Organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, sympozjów i zjazdów, kursów oraz innych imprez otwartych,
 1. Redagowanie i wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych i propagandowych, w tym biuletynów, czasopism i książek,
 1. Prowadzenie punktów pomocy dla rodzin, szczególnie dla rodzin wielodzietnych i rodzin osób uzależnionych,
 1. Rozwijanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie ochrony życia,
 1. Współpracę z grupami i ruchami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.

Wszelkie prawa do Portalu jedenznas.pl (w tym podstron lub stron stworzonych przez Fundację – także o innym adresie domeny) oraz treści znajdujących się na Portalu przysługują wyłącznie Fundacji „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie. Wszelkie treści znajdujące się na Portalu (w szczególności teksty, zdjęcia, grafika strony) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym kopiowanie Portalu czy jej fragmentów, danych, tekstów, fotografii, plików, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Portalu, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych stronach lub portalach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie, jest zabronione.

Facebook