Dzień Świętości Życia 2016

by

Dziś 4 kwietnia w całym kraju obchodzony jest Dzień Świętości Życia, który zachęca nas do refleksji nad wartością życia ludzkiego na każdym etapie rozwoju – od samego poczęcia do naturalnej śmierci, a także rodziną, w której poczynamy się i rodzimy. Również z tej okazji podejmuje się dziś w kościołach szczególną modlitwę w intencji poczętego życia. Wokół obchodów tego dnia w marcu i kwietniu organizowane są liczne marsze dla życia i rodziny, konferencje oraz spotkania o tematyce pro-life.

 

Papież Jan Paweł II w ogłoszonej 25 marca 1995 r. encyklice Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego  apelował: „proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia, podobnie jak dzieje się to już z inicjatywy niektórych Konferencji Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”. W odpowiedzi na wezwanie papieża, podczas 293. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski w 1998 r. uchwalono w Polsce 25 marca Dniem Świętości Życia. W tym roku uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Dzień Świętości Życia z powodu świąt Wielkiej Nocy zostały przeniesione na poniedziałek 4 kwietnia.

 

„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu” – wzywał Jan Paweł II – „Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście”. Jan Paweł II w sposób szczególny głosił potrzebę szerzenia w świecie „cywilizacji miłości», promowania wartości, godności, świętości i nienaruszalności życia ludzkiego”.

 

Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej” (Instr. o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, 5).

 

„Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej (…)” – pisze Papież – „(…) każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”.

 

Zasada świętości wywodzi się nie tylko ze źródeł chrześcijańskich, lecz opiera się na podstawowej filozoficznej kategorii ludzkiej godności, wyrażonej w imperatywie moralnym I. Kanta: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwa, tak w swej osobie, jak też w osobie każdego innego, używał zawsze jako celu, nigdy jako środka”. Zawarta została również w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” (art. 1).

 

Dzień Świętości Życia „zachęca do refleksji nad wielkimi darami, jakimi zostaliśmy obdarzeni: życiem i rodziną, która dla każdego człowieka jest najważniejszym środowiskiem. Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludzkie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości Życia jest chwilą szczególnej mobilizacji w obronie tych podstawowych wartości. Nie możemy pozostawać obojętni wobec usiłowania pozbawienia rodziców konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Naszym zadaniem jest objęcie troską wszystkich pokoleń – tych najmłodszych, i tych najstarszych” – można przeczytać w zeszłorocznym komunikacie Rady ds. Rodziny na 25 marca – Dzień Świętości Życia.

You may also like

Facebook