FAFCE – 25 lat na rzecz rodzin

by FUNDACJA JZN
Od blisko dwudziestu lat towarzyszę działaniom Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Początki FAFCE sięgają lat 90-tych. 10 czerwca 2022 uroczyście świętowano w Rzymie dwudziestopięciolecie. Federacja służy wymianie doświadczeń w zakresie działań na rzecz rodzin, z dużym naciskiem na działania w zakresie polityki prorodzinnej na szczeblu krajowym i europejskim.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) uznana jest przez Radę Europy. Jako organizacja pozarządowa ma przyznany status uczestnika. Z tego tytułu pozostaje w kontakcie z instytucjami Unii Europejskiej, takimi jak Komisja i Parlament Europejski. Razem ze stowarzyszeniami sprzymierzonymi, jest znaczącym przedstawicielem katolików w dialogu dotyczącym wszystkich spraw związanych z życiem rodzin. Zapewnia przedstawicielstwo polityczne rodzin uwzględniające katolicki punkt widzenia, to znaczy odwołujące się do społecznego nauczania Kościoła, antropologii chrześcijańskiej, jak również do świadectwa wiary i doświadczeń chrześcijan w Kościele i w społeczeństwie.

Od 2009 posiada swoje biuro w Brukseli przy siedzibie przedstawicielstwa episkopatów europejskich. To znacznie zwiększyło możliwości kontaktu, ale również obowiązki osób pracujących na pełen etat. To i tak zdumiewające ile zadań są w stanie podjąć tak małą ekipą.

Doświadczenia zdobyte w kontaktach z FAFCE bardzo pomogły nam w pierwszych latach działań Związku Dużych Rodzin ‘’Trzy Plus’, pozwalając oprzeć się na rozwiązaniach w zakresie polityki rodzinnej funkcjonujących w innych krajach. Obecność przedstawicieli FAFCE na pierwszych konferencjach organizowanych przez inicjatorów Związku była ważnym elementem formacyjnym (Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski – 2006, Polska dla Rodziny -Rodzina dla Polski – 2010).

W skład Federacji początkowo wchodziły stowarzyszenia krajowe zrzeszające na szczeblu krajowym stowarzyszenia lokalne: Francja – Associastions Familliales Catholiques,  Niemcy – Familienbund der Katholischen, Austria – Katholischer Familienband Osterreich, Włochy – Forum delle Famiglie, Irlandia – Family Solidarity. Starania o rozszerzenie Federacji na nowe kraje UE ukazała inną specyfikę stowarzyszeń katolickich – brak jednolitych struktur. Węgry reprezentował viceprzewodniczący stowarzyszenia Rodzin Katolickich, przewodniczącym był biskup ds rodzin. Z czasem powstały nowe stowarzyszenia o fundamencie katolickim. Obecnie w federacji są trzy stowarzyszenia węgierskie, Czechy rozwinęły sieć duszpasterstwa rodzin współpracując ze stowarzyszeniem ACER, o bardzo szerokim spektrum działań na rzecz rodziny. Słowacja była reprezentowana przez dwa stowarzyszenia. W Polsce nawiązane kontakty przez ZDR3+ o statucie stowarzyszenia sprzymierzonego, zostały rozszerzone o Przymierze Rodzin i Polską Federację Ruchów Obrony Życia w 2011 r.

W ostatnich latach można zaobserwować rozszerzanie się Federacji na kolejne kraje europejskie: Słowenia, Ukraina, Hiszpania, Holandia, San Marino, Malta. Również pojawiają się nowe formuły stowarzyszeń: platformy na rzecz rodziny, stowarzyszenia zrzeszające pokolenie dziadków (Nonni we Włoszech). Czuje się powiew nauczania papieża Franciszka.

Ostatnie spotkanie przedstawicieli FAFCE mające miejsce w październiku w Paryżu zakończyło się sesją zainicjowaną rok temu przez Przewodniczącego Forum Rodzin Włoskich Gianluigi De Palo pod hasłem „Pospolite ruszenie na rzecz urodzeń’’. Gianluigi De Palo jest dziennikarzem, ale również ojcem piątki dzieci, w tym najmłodsze z problemem trisomii. I to najmłodsze dodało sił do głoszenia piękna i radości budowanej w rodzinie. Niezwykle poruszające i skuteczne są wystąpienia Gianluigi De Palo. Na zeszłorocznym, przez niego zainicjowanym spotkaniu udało się zgromadzić władze państwowe, papieża Franciszka i wielu przedstawicieli świata nauki, sztuki i sportu. Odpowiedzialność za przyszłość porusza coraz szersze kręgi.

Dubravka Šuica z Komisji Europejskiej w wystąpieniu on-line adresowanym do zgromadzonych w Paryżu mówiła o wadze zmian demograficznych, o potrzebie wsparcia szczególnie młodych rodzin w możliwościach posiadania dzieci. Kwestie łączenia życia zawodowego i prywatnego są stałym hasłem UE. Ale czy nie należałoby położyć mocniejszego akcentu na życie rodzinne? To nie to samo co życie prywatne.

Wystąpienie Madeleine Wallin – niestrudzonej matki pięciorga dzieci i przewodniczącej FEFAF (Europejskiej Federacji Rodziców i Opiekunów),uderzało spokojem, pięknem i pewnością, że macierzyństwo jest czasem, który warto poświęcić dzieciom, a przez to i społeczeństwu. To czas wytężonej pracy, która jest doceniana finansowo jedynie gdy wykonuje ją ktoś inny. Madeleine Wallin od 22 lat niestrudzenie upomina się o docenienie pracy w domu, o czas potrzebny na budowanie relacji, na wychowanie, na dostrzeżenie tego, co w naszych czasach stało się pracą niewidzialną. Wyliczyła wiele przeszkód towarzyszących rodzinie: brak zaufania do swoich kompetencji ze strony rodziców, bardzo niską ocenę społeczną pracy wykonywanej w domu, poczucie wykluczenia, towarzyszące osobom bez pracy etatowej. Fabrice Hadjadj, znany pisarz i filozof, autor szeregu książek tłumaczonych również na język polski, bardzo pięknie i przekonywająco mówił o przygodzie ojcostwa i bycia rodzicami po raz dziesiąty i przede wszystkim wadze czasu spędzanego wspólnie w rodzinie. 

Profesor Gerard Francois Dumont, autor sformułowania „zima demograficzna”, mówił o korelacji polityki rodzinnej i dzietności. Podobną tezę sformułowała Marie-Andree Blanc szefowa stowarzyszeń rodzinnych we Francji. Obecne zmniejszenie dzietności we Francji tłumaczyła wycofywaniem się z rozwiązań prorodzinnych, brakiem poczucia stabilności, problemami z mieszkaniami i niepewnością zatrudnienia. Na tym tle ciekawie wyglądają osiągnięcia polityki rodzinnej w Czechach i znaczący wzrost dzietności. Działacze katoliccy z Czech podkreślają konieczność pracy nad relacjami w rodzinie, małżeństwie.

Sekretariat FAFCE monitorując wszystkie zagadnienia związane z rodziną na szczeblu instytucji europejskich prowadzi też szeroką współpracę z innymi instytucjami katolickimi. Również uczestniczy lub inicjuje działania w zakresie najistotniejszych problemów. Jednym z nich jest stworzenie platformy porozumienia w sprawie ograniczenia pornografii.  Szereg stowarzyszeń zaangażowało się wokół tego tematu.

FAFCE wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do podjęcia konkretnych działań politycznych w celu: 

 • promowania systemów podatkowych opartych na rodzinie, aby zapobiec nierównemu traktowaniu rodziców i opiekunów;
 • zwiększenia dostępu do urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych dla rodziców; 
 • przyznania rodzicom pełnej swobody w decydowaniu o podziale urlopu między ojca i matkę;
 • promowania elastycznych form pracy dla rodziców, takich jak telepraca, praca w niepełnym wymiarze godzin, miejsca do karmienie piersią, nagradzanie pracodawców wspierających możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin dla opiekunów;
 • prawnego uznania prawa do nie podejmowania pracy zawodowej poza ustalonymi godzinami pracy i wolnej od pracy niedzieli jako podstawowych wolności każdego człowieka; 
 • uznania nieodpłatnej pracy opiekuńczej jako kategorii pracy, która daje:
  • dostęp do rynku pracy z elastycznymi czasowo rodzajami umów;
  • uznanie umiejętności miękkich nabytych podczas sprawowania opieki;
  • dostęp do edukacji, kształcenia zawodowego i rekonwersji zawodowej;
  • uprawnienia emerytalne;
  • eliminowanie uprzedzeń i dyskryminacji wobec rodziców, dziadków i opiekunów pozostających w domu;
 • wdrożenie krajowych planów działania w ramach gwarancji na rzecz dzieci, z uwzględnieniem obecnego kontekstu wzrostu cen energii i kosztów utrzymania;
 • uruchomienie dodatkowych środków nadzwyczajnych dla rodzin wielodzietnych i rodzin z członkiem o szczególnych potrzebach.
Teresa Kapela

You may also like

Facebook