FAFCE postuluje równowagę między życiem rodzinnym a pracą

by FUNDACJA JZN
Na konieczność równowagi między życiem rodzinnym a pracą w czasie przemian demograficznych zwraca uwagę Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE). Temu tematowi poświęcone było webinarium, jakie odbyło się 2 czerwca.

Jego uczestnicy wyrazili przekonanie, że inwestowanie w rodzinę jest głównym narzędziem zrównoważonego rozwoju w Europie. Podkreślili także potrzebę zapewnienia równych szans na rynku pracy rodzicom dzieci. – Jaką przestrzeń dajemy rodzicom, by mogli być rodzicami w dzisiejszym społeczeństwie? – pytał przewodniczący FAFCE Vincenzo Bassi, otwierając spotkanie.

Swój punkt widzenia przedstawiło kilkoro deputowanych do Parlamentu Europejskiego Michaela Šojdrová z Czech (z parlamentarnej grupy Europejskiej Partii Ludowej) stwierdziła, że w tworzeniu polityki Unia Europejska musi uznawać rolę macierzyństwa i ojcostwa, a także rolę rodziców wobec dzieci, z poszanowaniem zasady pomocniczości. Alexandr Vondra, także z Czech (z grupy Europejskich Konserwatystów i Refomatorów) zwrócił uwagę, że obecny brak równowagi demograficznej wymaga zapewnienia kobietom i mężczyznom jak najlepszych możliwości łączenia pracy z życiem rodzinnym. Tym bardziej, że – jak zaznaczył Marco Zullo z Włoch (z grupy Odnówmy Europę), na początku życia rodzinnego młodzi ludzie napotykają więcej przeszkód niż możliwości. Trudności ze znalezieniem pierwszej pracy, jak również radykalnie zmieniony styl życia doprowadziły do coraz późniejszego zakładania rodziny. Niepewność zatrudnienia i związany z tym brak finansowego bezpieczeństwa nie pomagają młodym małżeństwom także w szukaniu domu.

O konkretnych doświadczeniach rodzin mówili przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Bénédicte Colin z FAFCE poruszyła sprawę mobbingu, jakiego niekiedy doświadczają w miejscu pracy kobiety decydujące się na macierzyństwo, gdyż zmienia ono ich zaangażowanie w pracę. Víctor Petuya z Hiszpanii, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) wskazał na potrzebę wzmocnienia ojcostwa jako klucza do zdrowego życia rodzinnego.

Marie Oujezdská, wiceprzewodnicząca czeskiego Związku Rodzin skupiła się na „równości szans”, zwracając przy tym uwagę, że „troska o rodzinę nie jest jedynie sprawą prywatną”, lecz jest „tak samo społecznie konieczna, jak uczestnictwo w rynku pracy”.

Maria Maroncelli z Włoch, szefowa Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) przedstawiła trudności, z jakimi się one spotykają, choć są kluczowe dla rozwiązania wyzwań demograficznych. Podkreśliła potrzebę „zmiany zasad pracy, by dopasować je do rodzin”, zamiast „zmiany rodzin, by dopasować je do zasad pracy”.

Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych powstała w 1997 r. Zrzesza 28 krajowych i lokalnych stowarzyszeń z 18 krajów. Z Polski do federacji należą: Przymierze Rodzin, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i jako organizacja współpracująca Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. FAFCE ma sekretariat w Brukseli, współpracuje z Unią Europejską i Radą Europy, co daje jej prawo do obecności jej przedstawicieli na wszystkich spotkaniach plenarnych, prawo dostępu do opracowywanych dokumentów i prawo zabierania głosu.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook