FAFCE: rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy

/FAFCE: rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy

FAFCE: rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy

Rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy – to przekonanie przyświecało obradom zarządu Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE). Odbyło się ono 26-27 maja online z udziałem organizacji członkowskich, stowarzyszonych i obserwujących z 18 państw kontynentu.

Głównymi mówcami było trzech gości. – Liczymy na waszą obecność w Europie! Aby nieść Ewangelię rodziny, prawdziwie dobrą nowinę o rodzinie – zachęcił FAFCE ks. Martin Michalíček, sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Z kolei ks. Manuel Barrios Prieto, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) podkreślił centralną rolę, jaką odgrywają stowarzyszenia rodzinne w dawaniu świadectwa o „pięknie rodziny”. Mogą one „dotrzeć tam, gdzie często [inne] instytucje dotrzeć nie mogą”.

Natomiast Mattia de Grassi z gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Dubravki Šuicy, a zarazem z sekretariatu Konferencji o Przyszłości Europy dyskutował z zarządem FAFCE o tym, jak wykorzystać rozpoczęcie tego projektu do szerszego przyciągnięcia uwagi na centralną rolę rodziny w życiu Europy i jej demokracji. [Konferencja o Przyszłości Europy to zainaugurowana 9 maja seria dyskusji prowadzonych przez obywateli UE, które umożliwią im podzielenie się pomysłami i pomogą kształtować wspólną przyszłość – KAI].

Podczas spotkania przyjęto rezolucję zatytułowaną „Rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy”, która podkreśla, że „rodzina jest pierwszą wspólnotą osób i pierwszą siecią społecznego zaangażowania”, a „wszystkie ciała pośrednie zaczynają się od wspólnoty rodzin”, zaś „zarówno rynek jak i państwo istnieją w służbie wspólnoty”.

Rezolucja przypomina, że „zasady demokratyczne wywodzą się z chrześcijańskiego doświadczenia godności człowieka i są przekazywane przez pokolenia rodzin”. Wynikają „z poczucia odpowiedzialności przeżywanego w rodzinie, gdzie rodzi się wzajemny szacunek między mężczyzną i kobietą, estyma dla zasadniczej roli osób starszych, skupienie na wspólnym dobru i wielkoduszność”. To w rodzinie „dzieci dorastają, by stać się odpowiedzialnymi i zaangażowanymi obywatelami, zdolnymi do troski o najsłabszych i najuboższych w swych wspólnotach”.

FAFCE zauważa, że „rolą rodziny jest również przekazywanie zasad demokratycznych i dzielenie się nimi w łonie swoich wspólnot, poprzez sieci rodzin i stowarzyszeń rodzinnych, wykraczając nie tylko poza społeczeństwa, ale także państwa, czego przykładem jest istnienie FAFCE”. Dziadkowie i rodzice odgrywają bowiem „kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i pamięci kulturowej, umocnieni swym doświadczeniem miłości, pokoju, sprawiedliwości i solidarności”.

Federacja zwraca uwagę, że „prawdziwa demokracja nie jest jedynie wynikiem zbioru reguł lub wzorcem eksportowym”, lecz raczej „cnotą potwierdzania i dawania świadectwa godności każdej osoby ludzkiej i zaangażowania w dobro wspólne”. „Demokracja jest niemożliwa bez rodzin i ich wielkodusznego wkładu w przyszłość ich wspólnot. Rodziny powinny więc być doceniane za swą rolę czynników demokracji, ośrodków działań społecznych oraz protagonistów polityki demograficznej i rodzinnej. Tak więc państwo i instytucje publiczne, przyjmując oddolne podejście, powinny wspierać wolność i demokratyczny przykład dawany przez rodziny, szanując zasadę pomocniczości” – napisał zarząd FAFCE.

Na zakończenie swej rezolucji federacja wskazuje, że „równowaga pokoleniowa stanowi konieczny warunek demokracji w Europie”, gdyż „bez nowych pokoleń, które podtrzymywałyby demokrację nie ma przyszłości dla Europy ani jej demokratycznej kultury”.

„Europa stoi w obliczu nowych wyzwań, które wymagają solidarności. Solidarność międzypokoleniowa i solidarność między rodzinami są pierwszymi przykładami, z których mogą się uczyć podmioty polityczne. FAFCE wzywa Unię Europejską i podmioty krajowe do uznania roli rodziny i inwestowania w nią, wyposażając je tak, by były motorami demokracji uczestniczącej i gwarantami pluralizmu” – głosi rezolucja.

Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych powstała w 1997 r. Zrzesza 28 krajowych i lokalnych stowarzyszeń z 18 krajów. Z Polski do federacji należą: Przymierze Rodzin, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i jako organizacja współpracująca Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.

FAFCE ma sekretariat w Brukseli, współpracuje z Unia Europejską i Radą Europy, co daje jej prawo do obecności jej przedstawicieli na wszystkich spotkaniach plenarnych, prawo dostępu do opracowywanych dokumentów i prawo zabierania głosu.

Źródło: KAI
By | 2021-05-29T08:55:23+02:00 sobota, 29 maja 2021|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook