Klauzula sumienia – lekarz już nie wskaże gdzie wykonać aborcję?

by FUNDACJA JZN
„Ministerstwo Zdrowia chce usunąć z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązek wskazywania przez lekarza miejsca, gdzie możliwe jest wykonanie świadczenia, którego dotyczy klauzula sumienia” –  informuje portal Medycyna Praktyczna.

Nowelizacja prawa spowodowałaby, że np. lekarz powołujący się na klauzulę sumienia nie poinformuje kobiety, która może poddać się zabiegowi aborcji bez konsekwencji prawnych, w którym szpitalu takie zabiegi są przeprowadzane.

Jak donosi portal Medycyna Praktyczna, Ministerstwo Zdrowia proponuje nowe brzmienie art. 39. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”. W ten sposób nowelizacja wyeliminowałaby zapis o obowiązku wobec pacjenta, który aktualnie ma prawo oczekiwać od lekarza informacji.

Źródło: mp.pl

You may also like

Facebook