Przepisy, które poprawią warunki w domach dziecka

by

26 września br. Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma przede wszystkim przyspieszyć proces odchodzenia od umieszczania dzieci w systemie opieki instytucjonalnej, czyli w domach dziecka.

 

„Nowela wprowadza też zakaz lokalizowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na jednej posesji (nie tylko w jednym budynku, ale także na jednej działce) z izbami wytrzeźwień oraz zapewniającymi całodobową opiekę: ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, hospicjami i zakładami opiekuńczo-leczniczymi” – informuje hli.org.pl.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: www.hli.org.pl oraz www.prezydent.pl

You may also like

Facebook