Rada Europy na temat zdrowia i praw kobiet w Polsce

by

EUROPA ZNOWU INGERUJE

Rada Europy na temat zdrowia i praw kobiet w Polsce

 

Kolejna instytucja na szczeblu europejskim podjęła inicjatywę zmierzającą do nieuprawnionej ingerencji w sprawy państwa członkowskiego. Deputowani Rady Europy, w tym poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski, wyrazili swoje obawy (20.04.2016) odnośnie aktualnej sytuacji w Polsce w zakresie praw kobiet związanych z aborcją, in vitro i tzw. antykoncepcją awaryjną „dzień po”[1]. Co ciekawe, reprezentantów Rady Europy niepokoją sprawy, z którymi instytucja ta nie powinna mieć do czynienia, ponieważ Polska, jak każdy członek Rady Europy uznaje zasadę praworządności oraz zasadę, iż wszystkie osoby pozostające pod jej jurysdykcją korzystają z praw człowieka i podstawowych wolności[2], a podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia, o czym reprezentanci Rady Europy zdają się zapominać. Z podobną krytyką wystąpił ostatnio Parlament Europejski (8.03.2016)[3], mimo iż  na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (UE) kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich. Granice kompetencji (UE) wyznacza zasada przyznania i wyłącznie w  granicach  kompetencji  przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. [4]. Można jednak słusznie powątpiewać, czy dzisiaj instytucje europejskie w ogólności działają zgodnie ze swoimi zasadami i dążą do ideałów, dla których zostały powołane?

 

Okazuje się, że celem instytucji na poziomie europejskim jest dzisiaj, jak to przedstawiają reprezentanci Rady Europy, zniesienie barier prawnych aborcji, szeroki dostęp do środków antykoncepcyjnych oraz wdrożenie polityki informacyjnej na te tematy, czy też może raczej reklamy. Jak wiadomo, ani produkty farmaceutyczne, takie jak antykoncepcja, ani procedury paramedyczne, takie jak aborcja, czy in vitro, nie są darmowe, a ich refundowanie przez państwo zapewnia tym pewniejszy zysk koncernom farmaceutycznym, które je promują. Troskliwi urzędnicy unijni są przeciwni również szerszej dostępności konsultacji lekarskiej, wiadomo, nie trzeba recepty, więc nie trzeba konsultować lekarza, to i budżet zaoszczędzi, a kobieta niech sama sobie radzi z wszelkimi powikłaniami i skutkami ubocznymi.

 

Teoretycznie Unia Europejska powinna zapewniać zapewnienie swoim obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przez wspieranie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, solidarności między  pokoleniami i ochronę praw dziecka. Dialektyce Unijnej przyklaskuje Rada Europy, której wpływ sięga poza granice Unii, chociaż nie we wszystkich aspektach… Oświadczenie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Rady Europy jawnie dyskryminuje mężczyzn ignorując całkowicie ich prawa i wyłączając z objęcia opieką zdrowotną w zakresie seksualności, najwyraźniej – w przekonaniu eurokratów – mężczyźni nie potrzebują lepszego dostępu do świadczeń medycznych, a o problemach z prokreacją mogą sobie co najwyżej dyskutować wstydliwie między sobą. Paradoksalnie gorszy też opiniodawców, że w Polsce podejmuje się inicjatywy zmierzające do lepszej ochrony dzieci, wolą oni mówić o płodzie, a nie o dziecku ignorując tym samym zapisy konstytucji praworządnego państwa. W ten sposób instytucje europejskie wszelkiej maści zamiast promować poprawę zdrowia publicznego uzupełniając i wzmacniając polityki krajowe tam, gdzie jest taka potrzeba upowszechniają praktyki zagrażające zdrowiu i życiu ich obywateli, gwałcąc przy tym zasadę pomocniczości i proporcjonalności.

 

Irmina Nockiewicz

 

[1] Written declaration on Reproductive health and women’s rights in Poland,

No. 604 | Doc. 14035 | 20 April 2016, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22717&lang=en.

[2] Art 3, Statut Rady Europy, https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih1LfGoqrMAhWLHxoKHdj7BPMQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDownload%3Fid%3DWDU19941180565%26type%3D2&usg=AFQjCNG3LH7ST6rJfjHnZ_0d5FJ_OLr-0Q

[3] §29Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie sytuacji uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (2015/2325(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+XML+V0//PL

[4] Art 4, §1, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), w: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2012/C 326, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=IT.

 

You may also like

Facebook