Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

by

Program „Za życiem” będzie wspierał rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. 20 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu.

 

Obejmuje on kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających, rehabilitacyjnych i mieszkaniowych. Program zapewnia również koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

 

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.

 

W programie przewidziane są następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

 

  1. zapewnienie dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 

  1. doposażenie istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40 takich placówek na terenie kraju;

 

  1. utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-7 lat;

 

  1. wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwo członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy) w wymiarze do 120 godzin rocznie;

 

  1. wydłużenie zasiłku opiekuńczego (opieka nad chorym dzieckiem między 14 a 18 r.ż.) z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z określonymi wskazaniami.

 

  1. tworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia pomagających osobom niepełnosprawnym (w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu) w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym;

 

  1. tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego (zapewnienie całodobowej pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym); rocznie 50 mieszkań dla blisko 500 osób;

 

  1. przekazanie urzędom pracy dodatkowych środków na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 

  1. koordynacja działań na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną, w tym zapewnienie dostępu do informacji oraz wzmocnienie funkcji ok. 5 tys. asystentów rodziny;

 

  1. promowanie wartości rodzinnych poprzez samorządy, media i organizacje pozarządowe.

You may also like

Facebook