Rada Praw Człowieka ONZ: Państwa mają obowiązek chronić rodzinę

by

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję przypominającą państwom o obowiązku ochrony rodziny jako najważniejszej podstawy rozwoju każdego społeczeństwa. Zgodnie z jej treścią wszelkie działanie na rzecz rodziny, wspierające jej status, bezpośrednio wpływa na budowanie bezpiecznej przestrzeni nieskrępowanego i zdrowego rozwoju człowieka oraz najskuteczniejszej ochrony praw człowieka.

 

W piątek 1 lipca br. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję na temat roli rodziny w promowaniu i w ochronie praw człowieka osób niepełnosprawnych. W swojej treści nawiązuje ona do innych dokumentów ONZ afirmujących rolę rodziny oraz zawiera bezpośrednie odwołanie do rezolucji dotyczącej ochrony rodziny, przyjętej 3 czerwca 2015 r.

 

Treść rezolucji jest spójna z zobowiązaniami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej i w swojej treści stanowi przykład uszczegółowienia obowiązku państwa otoczenia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa szczególną opieką i ochroną. Przepis art. 18 Konstytucji RP stanowi normę programową, zgodnie z którą państwo powinno kształtować swą aktywność, w celu tworzenia gwarancji, mających zapewnić ochronę wskazanym w przepisie wartościom. Wynika z tego obowiązek państwa, aby podejmować działania, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego „umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami”.

 

Tekst Rezolucji wskazuje bardzo wyraźnie na istotną rolę rodziny dla każdego społeczeństwa oraz jej znaczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, a w sposób szczególny:

– podkreśla rolę rodziny w promowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, praw dzieci, obowiązków rodzinnych (ust. 1-4);

– zwraca uwagę na rolę polityki rodzinnej jako skutecznego narzędzia ochrony rodziny oraz przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju nadużyciom: przemocy, wykorzystywaniu, także seksualnemu, pracy dzieci (ust. 5);

– wskazuje na istotną rolę rodziny w rozwoju społeczeństwa oraz fakt, że rodzina odgrywa ważna rolę w utrwalaniu tożsamości kulturowej, tradycji, moralności, dziedzictwa oraz systemu wartości danego społeczeństwa (ust. 7);

– zwraca szczególną uwagę na rolę rodziny w przeciwdziałaniu dyskryminacji, trosce o standard życia, zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci (ust. 10-18);

– podkreśla, że rodzina jest tym miejscem, w którym dzieci niepełnosprawne mogą rozwijać swój potencjał i odczuwać satysfakcję z życia (ust. 12) oraz

– zachęca państwa do rozpoznawania w swojej polityce i prawie roli rodziny w opiece oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych (ust. 19). […]

 

Biorąc pod uwagę próby forsowania ze strony różnych agend „niestandardowych modeli rodziny” oraz mając świadomość nienaruszalności naturalnej tożsamości małżeństwa i rodziny, przyjęta rezolucja stanowi afirmację roli rodziny na forum Narodów Zjednoczonych z jednoczesnym podkreśleniem jej znaczenia dla zrozumienia istoty praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Źródło: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris www.ordoiuris.pl

You may also like

Facebook