Statut

/Statut
Statut 2020-09-07T11:20:32+02:00

STATUT STOWARZYSZENIA
„POLSKA FEDERACJA RUCHÓW OBRONY ŻYCIA I RODZINY“

 

„Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny” jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedstawicieli organizacji i ruchów, które w swoim programie jednoznacznie deklarują chęć działania na rzecz obrony życia.

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny” w skrócie „Federacja Życia i Rodziny” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu „Federacją”.

§ 2. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą władz naczelnych Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Federacja posiada osobowość prawną.

§ 5. Federacja ma prawo używania odznak i pieczęci oraz sztandarów według wzorów zatwierdzonych zgodnie z prawem.

§ 6. Działalność Federacji opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.

§ 7. Federacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 8. Sfera zadań Federacji obejmuje zadania w zakresie:

 1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. upowszechniania i ochrony praw kobiet,
 6. przeciwdziałania patologiom społecznym,
 7. działalności wspomagającej technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. pkt 1 – 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873),
 8. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 8a. Federacja może przystąpić do ideowo tożsamych organizacji międzynarodowych. Poprzez członkostwo w tych organizacjach Federacja będzie godnie reprezentowała skupionych w jej ramach Członków Federacji. Decyzję o przystąpieniu Federacji do organizacji międzynarodowych podejmie Zarząd, wyrażając zgodę na złożenie oświadczenia woli w tym zakresie Prezydium Zarządu. Komisja Rewizyjna może przedstawić Zarządowi opinię w tym zakresie.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 9. Federacja uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, a rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego, w której i przez którą człowiek może osiągnąć pełen rozwój, za cele swego działania uznaje:

 1. inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania takiego systemu prawnego, który chroniłby życie i zdrowie matki i jej dziecka od momentu poczęcia (także w sensie prawno – karnym),
 2. pracę formacyjną zmierzająca do upowszechnienia w społeczeństwie postawy poszanowania każdego życia ludzkiego, również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych,
 3. współpracę w przekształcaniu prawa opiekuńczego i dotyczącego spraw rodziny,
 4. kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa m.in. poprzez upowszechnianie naturalnych metod planowania poczęć,
 5. promocję wychowania do czystej miłości, przeciwstawianie się pornografii oraz obronę godności ciała ludzkiego,
 6. inspirowanie pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego matce,
 7. podejmowanie dialogu z tymi, którzy przeciwni są prawnej ochronie dziecka poczętego,
 8. pomoc matkom brzemiennym oraz rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych,
 9. pomoc w wyjściu z uzależnień oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych a także profilaktykę uzależnień,
 10. udoskonalanie procedur adopcyjnych i ożywianie troski społeczeństwa o dzieci pozbawione opieki rodzinnej oraz rodziny wielodzietne.

§ 10. Do realizacji swych celów Federacja dąży przez:

 1. prowadzenie szeroko rozumianych działań propagandowych i edukacyjnych na rzecz obrony życia dzieci poczętych oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 2. wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do uznania prawa do życia osoby ludzkiej od chwili poczęcia oraz wprowadzenia systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego i jego matki,
 3. wykorzystywanie prasy, radia i telewizji,
 4. organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, sympozjów i zjazdów, kursów oraz innych imprez otwartych,
 5. redagowanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i propagandowych, w tym biuletynów, czasopism i książek, udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej rodzinom oczekującym urodzin dziecka oraz rodzinom wielodzietnym,
 6. prowadzenie punktów pomocy i spotkań dla rodzin,
 7. koordynowanie działań grup i ruchów reprezentowanych w Federacji,
 8. współpracę z grupami i ruchami o zbliżonych celach w kraju i innych krajach,
 9. inspirowanie oraz prowadzenie własnych badań i wykonywanie ekspertyz,
 10. powoływanie wyspecjalizowanych zespołów problemowych,
 11. prowadzenie poradnictwa.

§ 11. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:

 1. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (PKD 85.14.F),
 2. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna ( PKD 85.14.D),
 3. poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.B),
 4. prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
 5. prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( PKD 73.20.I),
 6. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33. Z),
 7. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
 8. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
 9. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
 10. pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem ( PKD 85.31.B),
 11. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),
 12. całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A),
 13. pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 85.32.C).

§ 12. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

 1. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
 2. prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
 3. prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20.I),
 4. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z).

Rozdział III. Członkowie. Ich prawa i obowiązki

§ 13.

 1. Członkowie Federacji dzielą się na Członków Zwyczajnych, Członków Wspierających i Patronów (Członków honorowych).
 2. Członkami Wspierającymi mogą być pełnoletni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy pochodzenia polskiego, którzy chcą realizować cele Federacji, na zasadach określonych w niniejszym Statucie, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne krajowe lub zagraniczne, wspierające działania statutowe Stowarzyszenia.
 3. Patronami mogą być osoby spełniające wymogi opisane w pkt 2, szczególnie zasłużone dla Federacji lub dla realizacji celów statutowych Federacji.

§ 14. (skreślony)

§ 15.

 1. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych – Obywateli Polskich następuje uchwałą Zarządu na podstawie wniosku władz organizacji delegującej swego przedstawiciela do Federacji. Niezależnie od spełnienia wyżej wymienionych wymogów zainteresowany jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Federacji.
 2. Członkostwo wspierające powstaje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd Federacji po podpisaniu stosownej deklaracji.
 3. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego mogą być również Członkami Wspierającymi Federacji.
 4. Nabycie praw Członka Zwyczajnego, Członka Wspierającego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu i podjęciu uchwały przez Zarząd o przyjęciu zainteresowanego w poczet członków. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków o danym charakterze, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania uchwały.
 5. Nabycie praw Patrona (Członka honorowego) następuje w trybie opisanym w ust. 4 za zgodą Komisji Rewizyjnej.

§ 16. Obowiązkiem Członków Zwyczajnych jest:

 1. postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Federacji,
 2. branie czynnego udziału w pracach Federacji,
 3. regularne opłacanie składek,
 4. realizacja uchwał Walnego Zebrania.

§ 17. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

 1. do biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji,
 2. korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji w ramach działalności statutowej,
 3. informowania o swoim statusie w ramach Federacji, a także informowania o ich reprezentowaniu w ramach organizacji, o których mowa w 8a.

§ 18. Członkowie Wspierający:

 1. mają bierne prawo wyborcze (jako osoby fizyczne) w wyborach do władz Federacji (nie dotyczy Zarządu),
 2. są zobowiązani do uczestniczenia w pracach Federacji z głosem wspierającym i doradczym,
 3. mogą kierować wnioski do organów Federacji,
 4. mają prawo do korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji w ramach działalności statutowej,
 5. są zobowiązani do opłacania składek w wysokości ustalonej przez odpowiednie władze Federacji,
 6. są uprawnieni do informowania o swoim statusie w ramach Federacji.

§ 18a. Patroni (Członkowie honorowi):

 1. mają bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Federacji (jako osoby fizyczne),
 2. są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Federacji z głosem wspierającym i doradczym,
 3. mogą kierować wnioski do organów Federacji,
 4. mają prawo do korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji w ramach działalności statutowej – z uwzględnieniem ich pierwszeństwa w tym zakresie,
 5. są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich, chyba że zdecydują się na dobrowolne darowizny na rzecz Federacji w określonej wysokości lub częstotliwości,
 6. są uprawnieni do informowania o swoim statusie w ramach Federacji.

§ 19. Członkostwo wygasa przez:

 1. śmierć członka,
 2. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi,
 3. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek minimum 3 Członków lub Prezydium Zarządu,
 4. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku mimo pisemnego upomnienia,
 5. wykonania prawomocnego orzeczenia Komisji Rewizyjnej o wykluczeniu z Federacji.

§ 20. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub stwierdzenia zmiany statusu członka przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Członkowi.

§ 20a. Członek Zwyczajny traci status członka zwyczajnego i staje się Członkiem wspierającym jeżeli nie uiszcza należnych składek za co najmniej trzy miesiące lub zalega z co najmniej trzema składkami. Prezydium Zarządu po uwzględnieniu wniosku członka zalegającego może umorzyć lub zawiesić płacenie składek jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 21. – § 23. (skreślone)

Rozdział IV. Władze Federacji

§ 24. Władzami Federacji są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25. Kadencja władz Federacji wymienionych w pkt. 2 i 3 trwa trzy lata.

§ 26.

 1. Uchwały wybieralnych władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¼ Członków Zwyczajnych Federacji wchodzących w skład danego organu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Federacji wchodzących w skład danego organu.
 3. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Federacji.
 4. W razie, gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu tych organów może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu, spośród Członków Zwyczajnych Federacji, po uzyskaniu zgody zainteresowanych. Powołany w tym trybie członek organu pełni swoją funkcję do końca kadencji osoby, na miejsce której został powołany.

§ 27. W przypadku braku quorum Walnego Zebrania – Prezydium Zarządu wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż godzinę po pierwszym terminie Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania, zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków.

Rozdział V. Walne Zebranie Członków

§ 28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji.

§ 29. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy zwyczajni Członkowie Federacji z głosem stanowiącym oraz Członkowie Wspierający i Patroni z głosem doradczym. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Prezydium Zarządu zawiadamia Członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 30. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. wybór władz Federacji:
  • Prezes Federacji,
  • od 2 do 15 Członków Zarządu,
  • 3 Członków Komisji Rewizyjnej,
 3. określenie podstawowych wytycznych do programu działania Federacji,
 4. uchwalanie zmian Statutu,
 5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Federacji,
 7. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§ 31. Jeżeli członek Walnego Zebrania Członków jest jednocześnie członkiem Zarządu, to nie przysługuje mu prawo głosowania w sprawach o udzielenie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

§ 32.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Federacji.
 2. Prezydium Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że obecne podejmą uchwałę zrzeszającą w tej sprawie.

§ 33. Szczegółowy tryb zwoływania Walnych Zebrań Członków Federacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Federacji.

§ 34. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, Zarząd powierza tę funkcję Wiceprezesowi lub innemu członkowi Prezydium Zarządu.

Rozdział VI. Zarząd

§ 35. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zebranie Członków, Zarząd wybiera spośród swojego grona Prezydium Zarządu:

 1. Wiceprezesa (lub wiceprezesów) i członków Prezydium,
 2. W skład Zarządu jako jego Przewodniczący wchodzi Prezes Federacji,
 3. Prezydium Zarządu – łącznie z Prezesem Zarządu może liczyć od 3 do 7 członków.

§ 36. Członkowie Zarządu:

 1. nie mogą pełnić funkcji w innych organach Fundacji,
 2. nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 4. mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 5. muszą mieć status Członka Zwyczajnego,
 6. w umowach między Federacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Federację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 37.

 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Federacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Federacji składają Prezes Federacji łącznie z członkiem Prezydium Zarządu,
 3. Do zadań Prezydium Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą pracą Federacji,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Federacji,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

§ 38. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Federacji,
 2. podejmowanie i skreślanie Członków,
 3. podejmowanie decyzji o członkostwie w organizacjach międzynarodowych,
 4. konsultowanie Prezydium Zarządu w zakresie składania oświadczeń wiedzy i woli – w przypadku w którym zwróci się o to Prezydium Zarządu,
 5. uzupełnianie składu Prezydium Zarządu w trakcie trwania kadencji w przypadku opróżnienia składu,
 6. ustalanie wysokości składek.

§ 39. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeb i nie rzadziej niż co kwartał, lub na wniosek 1/3 Członków Zarządu.

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna

§ 40. Federacja posiada statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, zwany dalej Komisją Rewizyjną.

§ 41. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

§ 42. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 43. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza, a także przedstawiciela uprawnionego o którym mowa w § 36 ust. 6.

§ 44. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Federacji, z uwzględnieniem opłacania składek członkowskich,
 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 3. rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Federacji,
 4. rozpatrywanie skarg Członków o naruszenie zasad współżycia Koleżeńskiego,
 5. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Federacji,
 6. stosowania środków działania w ramach uprawnień przewidzianych w pkt 3-5 w postaci: upomnienia, nagany, wykluczenia z Federacji.

§ 45. Komisja w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Federacji,
 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 3. w przypadku powzięcia informacji o działaniach Członka niezgodnego z celami Federacji, wezwanie Członka do złożenia wyjaśnień oraz przesłanie Członkowi zaleceń naprawczych, zaś w przypadku braku reakcji lub reakcji niewystarczającej – stosowania środków działania w postaci: upomnienia, nagany, wykluczenia z Federacji, bądź skierowania zaleceń do Zarządu.

§ 45a. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego spraw członkostwa oraz opisanych w § 44 pkt 3-6 przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Prezesa Federacji. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

Rozdział VIII. Uchylony

§ 46. – § 50. Uchylone.

Rozdział IX. Majątek Federacji

§ 51. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 52. Dla realizacji zadań statutowych Federacja posiada fundusze, które składają się ze:

 1. składek członkowskich,
 2. wpływów z działalności statutowej,
 3. subwencji i dotacji,
 4. darowizn, spadków i zapisów,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 53. Majątek Federacji może się również składać z dochodów z majątku Federacji.

§ 54. Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 55. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.

§ 56. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 8.

§ 57. Federacja może zatrudniać osoby – wedle potrzeb i uznania Prezydium Zarządu, także spoza Członków Federacji.

Rozdział X. Zmiana statutu i likwidacja Federacji

§ 58. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych Federacji; w drugim terminie większością 2/3 obecnych Członków zwyczajnych Federacji.

§ 59. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków zwyczajnych Federacji; w drugim terminie większością 3/4 obecnych Członków zwyczajnych Federacji.

§ 60. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji i powołuje Likwidatora.

Rozdział XI. Przepisy szczególne

§ 61. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do fundatorów, członków organów Federacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Federacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Federacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 62. W przypadku nie objętych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Facebook