Statut

/Statut
Statut 2019-01-15T11:35:21+01:00
„Polska Federacja Ruchów Obrony Życia” jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedstawicieli organizacji i ruchów, które w swoim programie jednoznacznie deklarują chęć działania na rzecz obrony życia. Każda grupa może wydelegować jednego przedstawiciela, który będzie reprezentować ją w Federacji.


Rozdział I. Przepisy ogólne

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Federacja Ruchów Obrony Życia” w skrócie „Federacja Życia” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu „Federacją”.

§ 2. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą władz naczelnych Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Federacja posiada osobowość prawną.

§ 5. Federacja ma prawo używania odznak i pieczęci oraz sztandarów według wzorów zatwierdzonych zgodnie z prawem.

§ 6. Działalność Federacji opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.

§ 7. Federacja nie ziała w celu osiągnięcia zysku.

§ 8. Sfera zadań Federacji obejmuje zadania w zakresie:

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • działalności wspomagającej technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w art. 4 ust. pkt 1 – 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873),
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 9. Federacja uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, a rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego, w której i przez którą człowiek może osiągnąć pełen rozwój, za cele swego działania uznaje:

 • prowadzenie szeroko rozumianych działań propagandowych i edukacyjnych na rzecz obrony życia dzieci poczętych oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa
 • wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do uznania prawa do życia osoby ludzkiej od chwili poczęcia oraz wprowadzenia systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego i jego matki,
 • inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania takiego systemu prawnego, który chroniłby życie i zdrowie matki i jej dziecka od momentu poczęcia (także w sensie prawno-karnym),
 • upowszechnienie w społeczeństwie postawy poszanowania każdego życia ludzkiego, również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych,
 • współpracę w przekształcaniu prawa opiekuńczego i dotyczącego spraw rodziny,
 • kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa m.in. poprzez upowszechnianie naturalnych metod planowania poczęć),
 • promocję wychowania do czystej miłości, przeciwstawianie się pornografii oraz obronę godności ciała ludzkiego,
 • inspirowanie pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego matce,
 • podejmowanie dialogu z tymi, którzy przeciwni są prawnej ochronie dziecka poczętego,
 • udoskonalanie procedur adopcyjnych i ożywianie troski społeczeństwa o dzieci pozbawione opieki rodzinnej oraz rodziny wielodzietne,
 • pomoc matkom brzemiennym oraz rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych,
 • pomoc w wyjściu z uzależnień oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych a także profilaktykę uzależnień.

§ 10. Do realizacji swych celów Federacja dąży przez:

 • wykorzystywanie prasy, radia i telewizji,
 • organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, sympozjów i zjazdów, kursów oraz innych imprez otwartych,
 • redagowanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i propagandowych, w tym biuletynów, czasopism i książek,
 • udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej rodzinom oczekującym urodzin dziecka oraz rodzinom wielodzietnym,
 • prowadzenie punktów pomocy dla rodzin, szczególnie dla rodzin wielodzietnych i rodzin osób uzależnionych,
 • rozwijanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie ochrony życia ludzkiego i terapii zespołu poaborcyjnego,
 • koordynowanie działań grup i ruchów reprezentowanych w Federacji,
 • współpracę z grupami i ruchami o zbliżonych celach w kraju i za granicą

§ 11. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:

 • działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 85.14.F),
 • działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 85.14.D),
 • prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
 • prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20.I),
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33. Z),
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
 • działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
 • pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 85.32 C),
 • pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem (PKD 85.31.B).

§ 12. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

 • działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
 • prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
 • prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20.I),
 • sprzedaż detaliczna pozostała, prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B).

 


Rozdział III. Członkowie. Ich prawa i obowiązki.

§ 13.

 1. Członkami Federacji mogą być pełnoletni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy pochodzenia polskiego, którzy chcą realizować cele Federacji, na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 2. Członkowie Federacji dzielą się na Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.

§ 14. Federacja może nadawać godność członka Honorowego.

§ 15.

 1. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych – Obywateli Polskich następuje uchwałą Zarządu na podstawie wniosku władz organizacji (dot. grup nieformalnych) delegując swego przedstawiciela do Federacji,
 2. Niezależnie od spełnienia wyżej wymienionych wymogów zainteresowany jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Federacji.
 3. Członkostwo wspierające powstaje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd Federacji po podpisaniu stosownej deklaracji. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.
 4. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego mogą być również Członkami Wspierającymi Federacji.

§ 16. Obowiązkiem Członków Zwyczajnych jest:

 • postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Federacji,
 • branie czynnego udziału w pracach Federacji,
 • regularne opłacanie składek,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania.

§ 17. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji,
 • korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji w ramach działalności statutowej

§ 18. Członkowie Wspierający są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Federacji; są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 19. Członkostwo wygasa przez:

 • śmierć członka,
 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi,
 • skreślenie na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek władz organizacji (dot. grup sformalizowanych) lub co najmniej trzech przedstawicieli ruchu obrony życia (dot. grup nieformalnych),
 • skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku mimo pisemnego upomnienia,
 • wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Federacji.

§ 20. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania Członków Federacji w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia Członkowi.

§ 21. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Federacji na wniosek Zarządu osobom fizycznym.

§ 22. Członek Honorowy ma prawo korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji dla realizacji celów określonych w Statucie, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 23. Członkostwo Honorowe wygasa przez:

 • dobrowolne zrzeczenie się,
 • pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania Członków Federacji.


Rozdział IV. Władze Federacji.

§ 24. Władzami Federacji są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 24. Kadencja władz Federacji wymienionych w pkt. 2, 3 i 4 trwa trzy lata.

§ 25.

 1. Uchwały wybieralnych władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Federacji.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy Członków Federacji.

§ 26. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż godzinę po pierwszym terminie Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania, zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków.


Rozdział V. Walne Zebranie Członków.

§ 27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji i jest zwoływane co roku.

§ 28. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy zwyczajni Członkowie Federacji z głosem stanowiącym oraz Członkowie Honorowi i Wspierający z głosem doradczym. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia Członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 29. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór władz Federacji:
  • Prezes Federacji,
  • od 6 do 10 Członków Zarządu,
  • 3 Członków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców,
  • 3 Członków Sądu Koleżeńskiego i 2 zastępców,
 • określenie podstawowych wytycznych do programu działania Federacji,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • nadawanie i pozbawienie godności Członka Honorowego,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreśleń i wykluczenia z Federacji,
 • ustalanie wysokości składek,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Federacji,
 • podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania

§ 30. Jeżeli członek Walnego Zebrania Członków jest jednocześnie członkiem Zarządu, to nie przysługuje mu prawo głosowania w sprawach o udzielenie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 31.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Federacji.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że obecne podejmą uchwałę zrzeszającą w tej sprawie.

§ 32. Szczegółowy tryb zwoływania Walnych Zebrań Członków Federacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Federacji.

§ 33. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji Prezesa zarząd tę funkcję powierza Wiceprezesowi.


Rozdział VI. Zarząd.

§ 34. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zebranie Członków, Zarząd wybiera:

 1. Wiceprezesów,
 2. Sekretarza,
 3. Skarbnika.

W skład Zarządu jako jego Przewodniczący wchodzi Prezes Federacji.

§ 35. Członkowie Zarządu:

 • nie mogą pełnić funkcji w innych organach Fundacji,
 • nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie byli skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 36. Do zakresu działania Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Federacji,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Federacji,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Federacji,
 • podejmowanie i skreślanie Członków,
 • uzupełnianie składu Zarządu w trakcie trwania kadencji nie więcej niż o 1/3 ilości Członków Zarządu w przypadku ustąpienia.

§ 37. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeb i nie rzadziej niż co kwartał, lub na wniosek 1/3 Członków Zarządu.


Rozdział VII. Komisja Rewizyjna.

§ 38. Federacja posiada statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, zwany dalej Komisją Rewizyjną.

§ 39. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

§ 40. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • nie mogą pełnić funkcji w innych organach Federacji,
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 41.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza,
 2. W przypadku vacatu w składzie Komisji Rewizyjnej, skład uzupełnia się spośród zastępców w kolejności alfabetycznej.

§ 42. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Federacji, z uwzględnieniem opłacania składek członkowskich,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 43. Komisja w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Federacji,
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.


Rozdział VIII. Sąd koleżeński.

§ 44.

 1. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. W przypadku wakatu w składzie Sądu Koleżeńskiego skład uzupełnia się spośród z zastępców w kolejności alfabetycznej.

§ 45. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

 • rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Federacji,
 • rozpatrywanie skarg Członków o naruszenie zasad współżycia Koleżeńskiego,
 • rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Federacji.

§ 46. Sąd Koleżeński może stosować następujące środki działania:

 • upomnienie,
 • naganę,
 • wykluczenie z Federacji.

§ 47. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania do daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

§ 48. Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się na regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział IX. Majątek Federacji.

§ 48. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 49. Dla realizacji zadań statutowych Federacja posiada fundusze, które składają się ze:

 • składek członkowskich,
 • wpływów z działalności statutowej,
 • subwencji i dotacji,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 50. Majątek Federacji może się również składać z dochodów z majątku Federacji.

§ 51. Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 52. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.

§ 53. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 8.

§ 54. Dokumenty wiążące Federację pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Federacji: Prezes Federacji i Skarbnik lub Prezes Federacji i Sekretarz. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie uchwały Zarządu; dotyczy to również spraw określonych.


Rozdział X. Zmiana statutu i likwidacja Federacji.

§ 55. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej potowy członków Federacji; w drugim terminie większością 2/3 obecnych Członków Federacji.

§ 56. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Federacji; w drugim terminie większością 3/4 obecnych Członków Federacji.

§ 57. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji i powołuje Likwidatora.

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail