Wyższe dofinansowanie dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

by FUNDACJA JZN
Z początkiem roku wzrosło wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Dofinansowanie dla placówek wspierających osoby z niepełnosprawnościami wynosi od 2022 r. odpowiednio: 24 096 zł i 27 500 zł.

Systematyczne wsparcie placówek aktywizacji

Kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednej osoby w WTZ rośnie systematycznie od 2015 roku: z 14 796 zł do 18 096 zł w 2019 roku, 20 496 zł w 2020 r., 21 696 zł w 2021 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrośnie w roku 2022 i w latach następnych do kwoty 24 096 zł. Według wcześniejszych założeń miało to być 22 896 zł.

W przypadku ZAZ wysokość dofinansowania podniesiono z kwoty 18,5 tys. zł do 22 tys. zł w roku 2019. Był to pierwszy wzrost od dekady. Wysokość ta w 2019 r. była podwyższona po raz drugi do kwoty 22 750 zł. Następnie wsparcie zwiększyło się do 25 tys. zł w 2020 i 2021 r.

Od nowego roku i w latach następnych wsparcie dla tych placówek wyniesie 27 500 zł zamiast przewidzianej kwoty 25 tys. zł.

– Nieustannie pracujemy nad poprawą warunków życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększeniem ich aktywizacji zawodowej. Wyższe dotacje dla WTZ i ZAZ wspierających osoby niepełnosprawne to krok w tym kierunku – mówi Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Jak utworzyć WTZ i ZAZ?

Jednostki, które zamierzają utworzyć WTZ, muszą złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na siedzibę warsztatu wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności WTZ. Do wniosku należy dołączyć m.in. projekt utworzenia warsztatu, zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników WTZ z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, plan działalności warsztatu i preliminarze zarówno kosztów utworzenia warsztatu, jak i rocznych kosztów działalności.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia WTZ wynosi 70 proc. tych kosztów, natomiast kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ – 90 proc. tych kosztów.

Jednostki starające się o utworzenie ZAZ muszą złożyć do marszałka województwa wniosek i zawrzeć umowę o dofinansowanie ze środków PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia ZAZ nie może przekroczyć 65 proc., a dofinansowanie funkcjonowania – 90 proc.

WTZ i ZAZ to wsparcie dla tysięcy osób niepełnosprawnych

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których osoby niepełnosprawne uczą się nie tylko wykonywania powierzonych im obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

W 2020 roku funkcjonowało 726 warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzystało 28,1 tys. osób niepełnosprawnych. Na ich funkcjonowanie ze środków PFRON przeznaczono w 2020 roku łącznie 574,2 mln zł – ok. 184,8 mln zł więcej niż w 2015 roku.

Z kolei na koniec czerwca 2021 r. zatrudnienie  w zakładach aktywności zawodowej ogółem wynosiło 7735 osób, a w tym 5921 osób niepełnosprawnych. Udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w zakładach aktywności zawodowej wynosił 76,5 proc.

W 2020 r. dofinansowano koszty działania 126 ZAZ na kwotę ponad 146,6 mln zł, z tego 123 zakładów aktywności zawodowej powstałych w latach ubiegłych w kwocie 146,5 mln zł i 3 nowoutworzonych w kwocie blisko 59 tys. zł.

W omawianym okresie trzem organizatorom na tworzenie nowych zakładów aktywności zawodowej wypłacono kwotę w wysokości ponad 2 mln zł.

W porównaniu z rokiem 2019 wydatki PFRON na działalność ZAZ wzrosły o ponad 23 mln zł, a w stosunku do roku 2018 o ponad 54 mln zł.

Źródło: gov.pl

You may also like

Facebook