Konsekwencje planowanego przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej

by

4 marca 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała, aby Unia Europejska ratyfikowała Konwencję Stambulską Rady Europy – międzynarodową umowę w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Traktat ten – choć uznaje przemoc wobec kobiet za pogwałcenie praw człowieka oraz zakłada zwalczanie przemocy wobec kobiet za pomocą środków mających na celu zapobieganie przemocy, ochronę ofiar i ściganie sprawców – zawiera także kontrowersyjne, ideologiczne zapisy dotyczące redefinicji płci.

 

Planowane przystąpienie UE do Konwencji Stambulskiej spowoduje wprowadzenie prawnie wiążącej definicji „gender” jako konstruktu społecznego w prawie Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami dla edukacji, wolności wyznania i sumienia.

 

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, potwierdziła to przypuszczenie w pisemnej odpowiedzi udzielonej Beatrix von Storch: „dorobek prawny UE uznaje już, że przemoc wobec kobiet jest przemocą skierowaną przeciwko osobie ze względu na płeć, tożsamość płciową opartą na gender oraz orientację seksualną, oraz że dotyka ona osoby w sposób nieproporcjonalny – ta wiedza wymaga uznania, że kobiety wymagają specjalnego wsparcia i ochrony”.

 

W rzeczywistości, dorobek prawny UE nie uwzględnia pojęć tożsamości płciowej opartej na gender (ang. gender identity) ani orientacji seksualnej (ang. gender expression), ale będzie, gdy UE przystąpi do Konwencji Stambulskiej.

 

Konwencja Stambulska została przedstawiona w 2011 r. i weszła w życie w sierpniu 2014 r. Do dwunastu państw członkowskich, które podpisały i ratyfikowały konwencje należą: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. O zagrożeniach wypływających z ratyfikowania przez Polskę niniejszej konwencji informowała m.in. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w swoim stanowisku z dn. 4 lutego 2015.

 

Źródło: www.europarl.europa.eueuropa.eu oraz www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

You may also like

Facebook