Oświadczenie katolickich lekarzy o ograniczaniu dostępności do klauzuli sumienia

by FUNDACJA JZN
Troskę o prawdziwe powołania do pracy w opiece zdrowotnej w duchu personalizmu chrześcijańskiego oraz o przestrzeganie wolności sumienia pacjentów, ich rodzin i personelu medycznego – wyrazili w oświadczeniu członkowie mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Poniżej tekst oświadczenia:

Wspólne stanowisko przedstawicieli zarządów oraz członków katolickich organizacji zawodów medycznych wobec zagrożeń dla wykonywania zawodu zgodnie z sumieniem

Zebrani w dniu 4 września 2021 roku w Zakopanem przedstawiciele polskich katolickich stowarzyszeń zrzeszających pracowników medycznych (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki, położne) wyrażają swoją troskę o prawdziwe powołania do pracy w opiece zdrowotnej w duchu personalizmu chrześcijańskiego, o przestrzeganie wolności sumienia pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego.

Tendencje do ograniczania dostępności do klauzuli sumienia dają się ostatnio zaobserwować w nowych propozycjach zasad etyki lekarskiej sformułowanych przez Światowe Stowarzyszenie Medyczne (World Medical Association) oraz w przyjętym przez Parlament Europejski tzw. Raporcie Matica. Budzą one nasz niepokój i zdecydowany sprzeciw. Istnieje niebezpieczeństwo zmiany polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który obecnie nakazuje wręcz lekarzowi wykonywanie zawodu zgodnie z sumieniem. W tych planach chodzi o ograniczenie autonomii zawodów medycznych, uczynienia z ich przedstawicieli biernych, bezrefleksyjnych realizatorów narzuconych im zasad postępowania, zaprzeczających istnienia misji lub powołania lekarza. Nowe zasady ograniczą wolność sumienia pacjentów pozbawiając ich prawa do informacji o mechanizmach działania niektórych metod diagnostyczno – leczniczych i możliwości korzystania z alternatywnych i moralnie dopuszczalnych ich odpowiedników. Natomiast personel medyczny zostałby pozbawiony możliwości odmowy wykonania etycznie niegodziwej procedury i zobowiązany do znalezienia osoby gotowej do jej wykonania. W ten sposób będzie zmuszony do współdziałania ze złem.

Wprowadzenie do praktyki proponowanych zmian spowoduje ograniczenie napływu do zawodów medycznych, zwłaszcza do specjalności takich jak położnictwo i ginekologia czy genetyka osób kierujących się chrześcijańskim systemem wartości. Ogromna część pacjentów kierująca się tymi wartościami nie będzie miała szans spotkania w szpitalu, poradni, aptece czy laboratorium personelu medycznego kierującego się tymi wartościami, co ograniczy prawa tych pacjentów i pogorszy jakość opieki medycznej. To byłaby jawna dyskryminacja ludzi kierujących się określonym światopoglądem, którzy ze swoich podatków również finansują opiekę zdrowotną.

Byliśmy świadkami niedawnych, budzących radość i nadzieję zmian prawa. Nie można już w Polsce zabijać nienarodzonych chorych dzieci. Trybunał Konstytucyjny zmienił w pożądanym kierunku ustawę o zawodzie lekarza, którego sumienie jest lepiej chronione. Jesteśmy przekonani, że zdrowie prokreacyjne Polaków ulegnie poprawie, co wkrótce wykażą dane statystyczne. Nie zgadzamy się na to, by wróciły zasady kierujące się „ochroną prywatności pacjenta” czy jego „prawem do usług medycznych” według jego czy jej nieskrępowanych niczym życzeń, dotyczących między innymi produkcji ludzi na zamówienie albo ich przed i pourodzeniowej selekcji.

Opowiadamy się za wolnością sumienia pacjentów i personelu medycznego w przekonaniu, że będzie ona w interesie dobra wspólnego, naszego fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

Zakopane, 4 września 2021 roku

Źródło: kslpmazowsze.pl

You may also like

Facebook