Projekt ustawy o kształceniu lekarzy na uczelniach zawodowych – w piątek w Sejmie

by FUNDACJA JZN
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kształceniu lekarzy na uczelniach zawodowych odbędzie się w piątek na posiedzeniu Sejmu. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ma m.in. doprecyzować kwestię profili, na jakich mogą kształcić uczelnie zawodowe.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uczelnie zawodowe prowadzą kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym. „Po zmianie nowy przepis będzie dopuszczał prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia – przepisów wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany te wynikają z zamiaru rozszerzenia grupy uczelni uprawnionych do wnioskowania o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego przewiduje, że kształcenie na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty prowadzone jest na studiach o profilu ogólnoakademickim.

W projekcie ustawy przewidziano zmiany (w art. 53 ust.), które mają uelastycznić warunki dotyczące możliwości ubiegania się przez uczelnie o pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

„Zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie tych studiów i po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sprawie studiów oraz w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodów lekarza i lekarza dentysty) uzyskają uprawnienie do ich prowadzenia, przełoży się na zwiększenie liczby studentów, a w konsekwencji absolwentów, w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na lekarzy w systemie opieki medycznej” – napisano w uzasadnieniu projektu. Projektowane rozwiązania mają więc odpowiadać na deficyt kadry medycznej – przekonuje ustawodawca.

Aby rozszerzyć grupę uczelni, które mogą wnioskować o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w projekcie przewidziano taką możliwość dla tych uczelni, które – według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów – prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, oraz posiadają kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Dlatego w projekcie zaproponowano „sformułowanie wymogu, zgodnie z którym uczelnia wnioskująca posiada już doświadczenie w prowadzeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu medycznego”.

Drugim koniecznym warunkiem jest prowadzenie przez uczelnie badań naukowych w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu. Aby zapewnić stabilność prowadzenia badań, przewidziano, że muszą one być prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Projekt ustawy określa także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia.

Zgodnie z projektem, o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych).

O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujący studia), jak również podejmujący studia, począwszy od roku 2021/2022, przy czym po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Projekt zakłada, że kredyt będzie miał preferencyjny charakter, m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty czy możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok. Kredytowanie studiów odbywać się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, przez okres trwania studiów.

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Projekt zakłada również umorzenie kredytu w całości. Będzie to możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie warunków: obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat (w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów) w publicznej służbie zdrowia; obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne będzie wydawał minister zdrowia, a także, w ograniczonym zakresie, banki.

Agata Zbieg
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

You may also like

Facebook