Rada Unii Europejskiej zajmie się problematyką osób LGBTI

by

17 lutego br. Rada Unii Europejskiej przedstawiła projekt dokumentu dotyczącego odpowiedzi Rady na przyjętą przez Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku „Listę działań w przedmiocie postępu w zakresie równości LGBTI”. Dokument ten zawiera postulaty, których realizacja wykracza niejednokrotnie poza kompetencje organów unijnych oraz narusza porządki konstytucyjne państw członkowskich, które zgodnie z prawem pierwotnym stanowią wspólną wartość Unii Europejskiej. Projekt będzie przedmiotem obrad Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów 7 marca br.
 
Autorzy „Listy działań” postulują m.in. możliwie jak najszybsze przyjęcie kontrowersyjnej dyrektywy antydyskryminacyjnej (Equal Treatment Directive), zakazującej dyskryminacji ze względu na orientację płciową.
 
Komisja Europejska postuluje także podjęcie działań w postaci prowadzenia kampanii na rzecz zwiększenia społecznej akceptacji osób LGBTI, zwalczania negatywnych stereotypów, zwalczania negatywnych postaw w sporcie czy w szkołach. Przydzielona ma zostać pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych działających na rzecz „praw” osób LGBTI, jak również wsparcie państw zwalczających „mowę nienawiści” ze specjalnego funduszu (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020). W formie grantów Komisja wspierać będzie badania dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację i charakterystykę płciową oraz „tożsamość genderową”. Promowane będą miejsca pracy, by wyrównać obecność osób LGBTI. Europejski Fundusz Socjalny przeznaczy 20% środków na rzecz walki z dyskryminacją, co wiązać się będzie ze zwiększonym wsparciem na rynku pracy dla osób LGBTI.
 
W opinii Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  projektowany przez Radę Unii Europejskiej dokument wydaje się być oparty na dalece kontrowersyjnych postulatach „Listy działań” powinien zostać zdefiniowany na nowo, tak, żeby pozostawał w spójności z prawem traktatowym Unii Europejskiej i podstawowymi wartościami kształtującymi porządki konstytucyjne Państw Członkowskich.
 
Źródło: www.ordoiuris.pl

You may also like

Facebook