Surogacja to gwałt na ludzkiej godności

by

Podczas wiosennego spotkania zarządu Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE), które odbyło się 13 kwietnia br. w Fatimie, zgromadzeni członkowie federacji stanowczo potępili jakiekolwiek formy surogacji, które niezależnie od tego, czy związane są z finansową rekompensatą, zawsze prowadzą do instrumentalnego traktowania kobiet i dzieci. 

 

Praktyka surogacji budzi wyraźne zastrzeżenia u wszystkich członków Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (ang. Federation of Catholic Family Associations in Europe – FAFCE). Surogacja poprzez szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie, przyczynia się do coraz częstszego naruszania praw dziecka. Jest również wyrazem braku poszanowania dla ludzkiej godności oraz naruszeniem wszelkich norm etycznych.

 

Macierzyństwo jest bezcennym darem, który bezwzględnie domaga się poszanowania i ochrony. Żadne dziecko nie powinno zostać pozbawione swojej rodzonej matki.

 

„Sądzimy, że nie ma ani jednego powodu, aby na gruncie prawa czy etyki usprawiedliwiać praktykę surogacji. Uważamy również, iż surogacja jest konsekwencją długofalowego procesu kulturowego, który oddziela prokreację od seksualności oraz wyraźnie narusza godność ludzkiej prokreacji” – zajęli stanowisko członkowie FAFCE.

 

„Nawołujemy wszystkich przedstawicieli lokalnych władz państwowych do działań mających na celu całkowity zakaz surogacji poprzez pracę nad odpowiednią międzynarodową konwencją lub specjalnym protokołem uzupełniającym tekst Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Dziecka. Z radością przyjęliśmy stanowisko Parlamentu Europejskiego, wyrażonego w Raporcie o Prawach Człowieka i Demokracji w Świecie na rok 2014 oraz politykę Unii Europejskiej w tej sprawie, które jednoznacznie potępiły surogację deklarując, że „powinna być ona zakazana, a problem ten pilnie uwzględniony w instrumentach chroniących ludzkie prawa”.

 

Uczestnicy spotkania wystosowali apel do wszystkich członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o podjęcie wyraźnych działań na rzecz ochrony ludzkiej godności. W szczególności zwrócili się z prośbą do członków Komisji do Spraw Społecznych o kontynuowanie prac nad procedurami ochrony praw człowieka oraz opracowanie norm prawnych związanych z problemem surogacji, aby stanowczo potępić ten proceder.

 

„Zwracamy się również do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie sprzeciwu przeciwko praktykom surogacji. Kierujemy ten apel także do wszystkich organizacji, które podzielają naganny stosunek do surogacji o zjednoczenie sił w nagłaśnianiu sprzeciwu oraz działań piętnujących finansowe oraz ideologiczne interesy środowisk zaangażowanych w tę praktykę” – apelują członkowie FAFCE.

You may also like

Facebook