Trybunał: Aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP!

/Trybunał: Aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP!

Trybunał: Aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP!

Polski Trybunał Konstytucyjny większością głosów uznał, że aborcja dzieci nienarodzonych podejrzewanych o poważną chorobę lub niepełnosprawność jest niezgodna z konstytucją.

Oznacza to usunięcie z prawa polskiego przepisu, który na to pozwalał. Orzeczenie zostało ogłoszone w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.

Wyrok zapadł w pełnym składzie. Do wyroku zostały zgłoszone dwa zdania odrębne, sędziów: Piotra Pszczółkowskiego i Leona Kieresa. Sędzia sprawozdawcą został Justyn Piskorski.

Aborcja pozostanie dopuszczalna w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Dozwalające to przepisy znajdowały się poza zakresem rozpatrywanej dziś skargi.

We wniosku, który w czwartek rozpatrywał TK, zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

TK orzekł, że aborcja z przesłanki embriopatologicznej jest niezgodna z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Art. 38 mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych” – głosi natomiast art. 30 konstytucji.

Art. 31 ust. 3 stanowi z kolei, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała dotychczas na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było właśnie duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Po czwartkowym wyroku TK w ustawie pozostały zapisy o dopuszczalności aborcji w momencie, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Źródło: gosc.pl
By | 2021-04-27T10:18:38+02:00 czwartek, 22 października 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook