Etyczne wyzwania na 2016 rok

by

Portal MercatorNet opublikował listę etycznych wyzwań, jakie stoją przed światem w 2016 roku. Wśród wymienionych problemów znaczącą większość stanowią zagadnienia bioetyczne. Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że na nasilenie danego zjawiska znaczący wpływ ma czynnik geograficzny.

Według prognostyków migracje wydają sie być najbardziej gorącym tematem na poziomie globalnym. ONZ oszacowało liczbę uchodźców i przesiedleńców w 2014 roku na prawie 60 mln. Należy zaznaczyć, że do Europy przybył zaledwie 1 mln uchodźców z Bliskiego Wschodu. Warto zastanowić się nad losem pozostałych 59 mln –„co się z nimi stało, kto się o nie zatroszczył?” – zadaje pytanie autor raportu.

Kolejne wyzwanie to zagadnienie legalizacji małżeństw osób tej samej płci. Australia jest ostatnim państwem anglojęzycznym, w którym małżeństwo wciąż postrzegane jest jako związek kobiety i mężczyzny. Jednak nasilające się dążenia ruchów LGTB do zredefiniowania tego pojęcia, pozwalają przypuszczać, że sprawa legalizacji związków jednopłciowych jest tylko kwestią czasu. Społeczna akceptacja takich związków nasili problem surogacji oraz zmiany płci na życzenie.

Klauzula sumienia to następne zagadnienie na liście wyzwań 2016 roku. Coraz częściej ograniczane jest prawo lekarzy do kierowania się zasadą ochrony życia pacjentów. W Kanadzie podjęte zostały kroki prawne nakazujące lekarzom dokonywanie eutanazji. Niepokojącym zjawiskiem jest odchodzenie od tradycyjnej zasady uznającej życie ludzkie za wartość nadrzędną.

Kolejny problem ma związek z postępem biotechnologicznym. Naukowcy zgłaszają konieczność przeprowadzenia debaty etycznej na temat eugenicznych możliwości CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) – techniki edytowania genomu pozwalającej na genetyczną modyfikację ludzkiego organizmu. Zagrożenia wynikające z tego odkrycia dotyczą możliwości ingerowania w genotyp człowieka na poziomie embrionalnym.
Ostatnie zagadnienie bioetyczne to sprawa eutanazji. Jej zwolennicy okazują zadowolenie z osiągnięcia prawa do „nie-cierpienia”. Początkowo eutanazja miała być przeprowadzana w przypadku osób terminalnie chorych. Teraz zakres jej stosowania został poszerzony o pacjentów cierpiących z powodów psychicznych, demencji, o więźniów, a nawet o dzieci.

Michael Cook, redaktor MercatorNet, zauważa, że w ubiegłym stuleciu świat żył zatroskaniem o wspólne dobro i tym, jak je osiągnąć. Niepokoje dotyczyły spraw politycznych i wynikających z nich zagadnień etycznych. W dzisiejszych czasach, jak obserwuje Cook, nastąpiło przesunięcie zainteresowania z polityki na potrzeby indywidualne. Dyskusje toczą sie wokół osiągnięcia dobra osobistego. Ludzkość wydaje się przechodzić od kultury altruistycznej do egocentrycznej kultury osobistego zadowolenia – która, jak określił papież Franciszek, prowadzi do „globalizacji obojętności”.

Źródło: www.mercatornet.com

You may also like

Facebook