Kategoria: Bioetyka

Moje życie nie jest mniej warte

W paź­dzier­niku tego roku or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe pró­bo­wały do­pro­wa­dzić do uchwa­le­nia ustawy, cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­cej abor­cji. Część osób, sprze­ci­wia­ją­cych się temu roz­wią­za­niu zor­ga­ni­zo­wała „czarny pro­test”. Jego uczest­nicy wy­krzy­ki­wali, że „ni­kogo nie można…

Czytaj