„Nastolatki 2.0. Sekspresja” – konferencja dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

by

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i katecheci spotkają się 23 kwietnia 2016 r. na konferencji popularno-naukowej pt. „Nastolatki 2.0. Sekspresja”, aby podjąć dyskusję na temat presji seksualnej jakiej współcześnie podlegają dzieci i młodzież.

 

„Wielu z nas jest ro­dzi­cami. Z tro­ską ob­ser­wu­jemy na­sze dzieci i śro­do­wi­sko, w któ­rym wzra­stają – czę­sto tak inne od tego, w któ­rym jesz­cze kil­ka­na­ście lat temu sami doj­rze­wa­li­śmy. Za­miast bać się współ­cze­snych pro­ble­mów i za­gro­żeń, chcemy je oswa­jać po to, aby po­tra­fić je roz­po­znać i za­re­ago­wać, kiedy bę­dzie ku temu po­trzeba. Zdo­bytą wie­dzą chcemy się po­dzie­lić z in­nymi ro­dzi­cami. Dla­tego konferencja” – piszą organizatorzy. „Bo mło­dzież do­świad­cza pre­sji sek­su­al­nej. Wy­wie­rają ją ró­wie­śnicy, książki, cza­so­pi­sma, se­riale, re­klamy, ogól­nie po­jęta po­pkul­tura. Ule­ga­nie pre­sji sek­su­al­nej stało się przy­czyną dra­ma­tów wielu mło­dych ludzi” – dodają.

 

Pomysłodawcą cy­klu „Na­sto­latki 2.0” jest re­dak­cja dwu­ty­go­dnika dla mło­dzieży „Droga”. Do ze­społu or­ga­ni­za­cyj­nego do­łą­czyli też przed­sta­wi­cieli ty­go­dnika „Nie­dziela”, mie­sięcz­nika „Wy­cho­wawca” oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

 

Plakat i program (PDF)

 

 

 

Źródło: www.droga.com.pl/konferencja

You may also like

Facebook