Kategoria: Pro-Life

Życie do końca warte przeżycia

Śmierć bu­dzi lęk, bo ko­ja­rzy się z nie­pew­no­ścią i po­prze­dza­ją­cym ją cier­pie­niem. Stąd py­ta­nia: Czym jest upo­rczywa te­ra­pia? A może eu­ta­na­zja to prze­jaw mi­ło­sier­dzia? Kres ży­cia wzbu­dza wiele wąt­pli­wo­ści moralnych.   „Miarą ja­ko­ści…

Czytaj